Služby

POPIS PRACÍ
- geometrické plány - zaměření staveb a přístaveb pro kolaudaci
- zaměření rozestavěných staveb pro úvěr
- zaměření skutečného provedení stavby pro stavební úřad
- zaměření stavby pro prodej nebo převod vlastnictví
- rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku(směna pozemků mezi více vlastníky, prodej pozemků atd.)
- grafické vyjádření rozsahu vlastnického práva (věcné břemeno)
- doplnění mapy katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený jen ve zjednodušené evidenci pozemků, pokud se jeho hranice vytyčují v terénu(např. při restitucích pozemků)

- vytyčení hranic pozemků - již evidovaných v mapách katastru nemovitostí při koupi pozemku, když není jasné kde přesně se hranice pozemku nachází
- neevidovaných v mapě katastru nemovitostí ( pozemky jsou evidované pouze ve zjednodušené evidenci mapy pozemkového katastru )
- sporných hranic ( pro soudní spory apod.)
- užívacích hranic (hranice věcného břemene)

- mapové podklady - pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí

- ostatní práce - zaměření podélných a příčných profilů
- modely terénu ve 2D i 3D
- prostorové vytyčení staveb


Mohu vám zhotovit zjednodušenou projektovou dokumentaci (pasport) pro legalizaci nezaměřených staveb z dřívějších dob (t. j. před rokem 1976) pro potřeby stavebního úřadu.