+420 734 459 008
honcu.zdenek@seznam.cz

Služby

Geomet

Geometrické plány

– zaměření staveb a přístaveb pro kolaudaci
– zaměření rozestavěných staveb pro úvěr
– zaměření skutečného provedení stavby pro stavební úřad
– zaměření stavby pro prodej nebo převod vlastnictví
– rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku (směna pozemků mezi více vlastníky, prodej pozemků atd.)
– grafické vyjádření rozsahu vlastnického práva (věcné břemeno)
– doplnění mapy katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený jen ve zjednodušené evidenci pozemků, pokud se jeho hranice vytyčují v terénu (např. při restitucích pozemků)

Geomet

Vytyčení hranic pozemků

– již evidovaných v mapách katastru nemovitostí při koupi pozemku, když není jasné kde přesně se hranice pozemku nachází
– neevidovaných v mapě katastru nemovitostí (pozemky jsou evidované pouze ve zjednodušené evidenci mapy pozemkového katastru)
– sporných hranic (pro soudní spory apod.)
– užívacích hranic (hranice věcného břemene)

Geomet

Mapové podklady

– pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí

Geomet

Ostatní práce

– zaměření podélných a příčných profilů
– modely terénu ve 2D i 3D
– prostorové vytyčení staveb

Geomet

Mohu vám zhotovit zjednodušenou projektovou dokumentaci (pasport) pro legalizaci nezaměřených staveb z dřívějších dob (t. j. před rokem 1976) pro potřeby stavebního úřadu.